Dental Implants

Micro Tissue Forceps


ASI-0356554
Micro Surgery Kit

ASI-0356555
Bishop-Harmon Micro Tissue Forcep

ASI-0356556
Micro Adson Serrated Tissue Forcep

ASI-0356557
Micro Adson 1x2 Tissue Forcep

ASI-0356558
Corn Suturing Plier

ASI-0356559
Corn Pliers

ASI-0356560
Suture Plier

ASI-0356561
Pikos/Ordonez Tissue Forcep